ŞİDDETSİZ TOPLUM DERNEĞİ PANELİ

ŞİDDETSİZ TOPLUM DERNEĞİ PANELİ

ŞİDDETSİZ TOPLUM DERNEĞİ PANELİ

ŞİDDETSİZ TOPLUM DERNEĞİ

13 Aralık 2017 - Saat: 14.00
13 December 2017 - Time: 2.00 pm

Çağdaş Sanatlar Merkezi - Yaşar Kemal Konferans Salonu
Contemporary Arts Center - Yaşar Kemal Conference Hall

Şiddetsiz Toplum Derneği
Şiddetsiz Toplum Derneği, 15 Mart 2015 tarihinde Merkezi Ankara
olarak kuruldu. Derneğin amacı, hak ve savunuculuk temeline
dayalı olarak, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde, insana,
hayvana ve çevreye yönelik her türlü şiddetin önlenmesine, toplumsal
cinsiyet eşitliğinin benimsenmesine, farklılıkların doğal zenginlik
olarak algılanmasına, insan haklarına yönelik aykırılıklara ve şiddete,
şiddetsiz yöntemlerle karşı çıkılmasına, şiddetten korunma ve koruma
yöntemlerinin belirlenmesine, geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına,
hukuksal düzenlemeler, uygulamalar ve eğitim-öğretim süreçlerinin,
haklara uygun yürütülmesine, çocuklar, gençler ve kadınlar ağırlıklı
olarak yurttaşların ve tüketicilerin, en küçük yerleşim birimlerine dek,
yasal, saydam, demokratik ve tüzel kişilikli örgütlenmelerine, yüz
yüze ve göz göze iletişim kurulmasına, toplumun bilgi, ilgi ve duyarlılık
düzeyinin artırılmasına, böylece birlikte, şiddetten uzak ve güven içinde
yaşanmasına katkıda bulunmaktır.
Dernek; Cumhuriyete, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, bağımsızlığına,
laikliğe ve sosyal hukuk devletine, hukukun üstünlüğüne, farklılıkları
dışlamayan, herkesin kendini özgür ve güvende görebildiği katılımcı
demokrasiye, etik değerlere bağlı, özgürlükçü, güvenilir, duyarlı,
dayanışmacı, saydam, kapsayıcı, yenilikçi, üretici ve girişimci olarak,
bilinci ve duruşuyla insanlığa yeni ufuklar açan gönüllü bir yapıdır.
Biz, hiçbir ayırım gözetmeden, önyargıdan uzak, siyasal partiler, kamu
kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, meslek örgütleri, sendikalar,
odalar, barolar, dernek, federasyon, konfederasyon gibi diğer
demokratik kitle örgütleri-gönüllü kuruluşlar, ağlar, platformlar (STK),
gazeteler, televizyonlar, radyolar, sosyal medya ve örgütsüz yurttaşlara
saygı duyarak ve şiddetin her türlüsüne şiddetsiz tepki yöntemleriyle
karşı çıkarak çalışmalarını sürdürüyor.
 
İletişim

Necatibey Cad. 66/1 06430 Maltepe, Demirtepe/Ankara
siddetsiztd@gmail.com
Rıza Sümer
Başkan 0532 6114783 riza.sumer@gmail.com
Erdoğan Güven
Başkan Yardımcısı 0532 3464477 guvenspor@gmail.com
Şükran Doğruer
Genel Sekreter 0533 5412424 gelincikart6@gmail.com