EMEKLİ ÇALIŞTAYI

EMEKLİ ÇALIŞTAYI

EMEKLİ ÇALIŞTAYI

EMEKLİ ÇALIŞTAYI

DİSK Emekli-Sen

9 Aralık 2017 - Saat: 10.00
9 December 2017 - Time: 10.00 am

Çağdaş Sanatlar Merkezi - Yaşar Kemal Konferans Salonu
Contemporary Arts Center - Yaşar Kemal Conference Hall

Neden Çalıştay?
 
Türkiye’de emekliler ile onların dul ve yetimleri, ülkeyi yönetenlerce
sürekli ihmal edilen, ihmal edildikleri kadar da istismar edilen önemli
bir toplumsal katmanı oluşturuyorlar. Bu nedenle sayıları bu gün için 12
milyonu aşmış bulunan emekliler, işsizlerden sonra ülkenin en mağdur
kesimini oluşturuyorlar. İşsizler malum herhangi bir işleri olmayan
insanlar olduklarından mağdurlar, peki emekliler neden mağdurlar?
Elbette bunun en önemli nedeni ülkede uygulanmakta olan ekonomik
ve sosyal politikalardır. Zira emeklilerin büyük bir kısmı dört kişilik
bir ailenin, sadece mutfak giderinin karşılığı olan açlık sınırı altında,
tamamına yakını ise yoksulluk sınırının altında aylık almaktadır. Bırakın
açlık sınırını, emeklilerin önemli bir kısmı, asgari ücretin altında aylık
almaktadır.
 
Hâlbuki asgari ücret, adı üzerinde ülkede verilecek en az ücret
anlamındadır. Ancak Türkiye’deki hâkim zihniyete göre asgari ücret
çalışanlar içindir. Bu doğru değildir. Zira asgari ücret Türkiye uygulaması
öyle olmasa da, ülke koşullarında bir ailenin asgari düzeyde yaşamasına
yetecek ücret olarak, bilimsel verilerle tespit edilen en düşük ücrettir.
Elbette bu tespitimizin amacı, asgari ücretin altında aylık alan emeklilerin
asgari ücret alsınlar değildir. Aksine amacımız, ülkeyi yönetenlerin
emeklilere reva gördükleri sefalete vurgu yapmak ve gerçeği
gözler önüne sermektir. Elbette emeklilerin tek sıkıntısı geçimlerini
sağlamaktan uzak düşük aylıklar değil, emekliler ülkede uygulanmakta
olan sosyal politikaların yol açtığı sıkıntıları en çok yaşayan inşalardır.
T.C. Anayasasının 2. maddesinin cumhuriyetin nitelikleri başlıklı 2.
maddesinde, “Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve sosyal bir hukuk
devletidir” dense de, özellikle son yıllarda sosyal devlet özelliğinin
terk edilmesi sonucu eskiden parasız ulaşılabilen sağlık hizmetleri
parayla satın alınır meta haline dönüştürüldü. Kuşkusuz sağlıkta
yaşanmakta olan bu dönüşüm en çok sağlıkları bozulmuş ve birçoğu
kronik hastalıklarla boğuşan emeklileri vurmaktadır. Bu sorunların yanı
sıra yaşlanma dönemine hazırlanmaları için, kendilerine gerekli bilgi
aktarılmayan emekliler, iş hayatında kopmayla birlikte kendilerini işe
yaramaz bireyler olarak görmekte, ruh sağlıkları bozulduğu için ciddi
psikolojik sorunlar yaşamaktadırlar. Tüm bu nedenlerle emeklilerin
sorunlarının masaya yatırıldığı, ekonomi, sosyal politika, psikoloji
alanlarında yetkin bilim insanlarının bilgi birikim deneyimleri ışığında,
görüşlerini dile getirip, önerilerde bulundukları, bu görüş ve önerilerin
yol göstericiliğinde, ülkede, bir emeklilik (yaşlılık) politikası oluşturulması
konusunda yapacağımız çalışmalara büyük katkısı olacağı düşüncesinden hareketle
böyle bir çalıştay düzenlenmesi uygun görülmüştür.
 
Disk Emekli-Sen Merkez Yürütme Kurulu